Časopis Umění fyzioterapie - č. 4 - Dýchání

Kód: 230816
290 Kč 259 Kč bez DPH
Skladem, ihned k odběru* (>5 ks)
Možnosti doručení

Čtvrté číslo časopisu o fyzioterapii již v prodeji.

Časopis Umění fyzioterapie je primárně určen pro fyzioterapii, ergoterapii a lékařské obory. Inspirací může být všem zájemcům o zkušenosti, názory a poznatky získané z vlastní praxe autorů. 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Cílem je podat celistvý pohled na aktuálně řešenou problematiku, a tím umožnit její mezioborové propojení. Časopis se tak stává cenným a uceleným zdrojem potřebných informací.

dýchání

Celistvý pohled na problematiku dýchání. Teorie a praktické zkušenosti z fyzioterapie, respirační fyzioterapie, neurologie, psychiatrie a jógy.

OBSAH 4. čísla


DECH

Bc. Clara-Maria Helena Lewitová -  (dříve Hermachová) - v průběhu své mnohaleté praxe vytvořila vlastní přístup nazvaný Fyzioterapie funkce, který nyní předává v rámci kurzů a klinických konzultací.

 

 

 

 

 

 

"Raději o dechu vyprávím. Jak tisknout na papír proměnlivé proudění? Dech je proudění vzduchu, který nasáváme, přijímáme a změněný navracíme. Je to radikální zapojení do světa, do prostředí. Proudí dovnitř a ven, někdy pauza, dovnitř a ven. Variabilně a neustále. Jeho lehkost, nenamáhavost, je cenná. Každá překážka, zúžení, znamená námahu, ochabnutí znamená nedostatek. Dech, není-li volný, slyšíme, dechovou práci vidíme. Vyšetřovala jsem muže, domorodce ze střední Ameriky. Když se položil na záda, přišlo to vzácné: skutečná dechová vlna, která tiše běžela od krajiny pod pupkem nahoru a celým trupem se šířila všemi směry. Naplnění a vypuštění, v klidném tempu bez námahy. Krásné." ...

~ více v tištěném časopise ~


RESPIRAČNÍ HANDLING - MODERNÍ FYZIOTERAPIE NOVOROZENCŮ A KOJENCŮ

Doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D.

registrovaný fyzioterapeut, mezinárodní lektor ACT/RFT, akademický pracovník, lektor 2 – učitel vysoké školy, respirační fyzioterapeut, člen ERS, ECFS, IPG/CF, zástupce ČR v IPG/CF – International Physiotherapy Group for Cystic Fibrosis, člen The Scientific | Committee ECFS – Physiotherapy Assembly, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, FN Motol, Centrum komplexní péče pro děti s perinatální zátěží, Klinika dětského a dorostového lékařství – KDDL, Všeobecná fakultní nemocnice – VFN Praha, Univerzita Karlova Praha, 2. lékařská fakulta
libuse.smolikova@lfmotol.cuni.cz

 

 

 

 

"V praxi i v literatuře se setkáváme s různým pojetím handlingu. V tomto článku je handling pojat téměř doslova a do písmene tak, jak nám nabízí anglický překlad slova handling, tedy zacházení či manipulace, v našem případě s novorozencem a kojencem. V původní podobě vznikla metoda respiračního handlingu (RH) z naléhavosti zajistit odpovídající dechovou rehabilitaci pro novorozence s cystickou fibrózou (CF), kteří v prvních hodinách svého života podstoupili operaci z důvodu mekoniového ileu (MI). V pooperačním období bylo podstatné zajistit dobrou čistotu dýchacích cest navzdory jejich stálému a chronickému zahleňování. Rovněž bylo důležité podpořit správnou peristaltiku intestinálního traktu s přihlédnutím k vývodu dvouhlavé ileostomie v oblasti abdomina. Od podzimu roku 1990 jsme v Motole hledali odpovídající způsob šetrné, ale účinné dechové rehabilitace,..."...

~ více v tištěném časopise ~


RESPIRAČNÍ FYZIOTERAPIE NENÍ JEN O DÝCHÁNÍ

Doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D.

registrovaný fyzioterapeut, mezinárodní lektor ACT/RFT, akademický pracovník, lektor 2 – učitel vysoké školy, respirační fyzioterapeut, člen ERS, ECFS, IPG/CF, zástupce ČR v IPG/CF – International Physiotherapy Group for Cystic Fibrosis, člen The Scientific | Committee ECFS – Physiotherapy Assembly, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, FN Motol, Centrum komplexní péče pro děti s perinatální zátěží, Klinika dětského a dorostového lékařství – KDDL, Všeobecná fakultní nemocnice – VFN Praha, Univerzita Karlova Praha, 2. lékařská fakulta
libuse.smolikova@lfmotol.cuni.cz

 

 

 

 

Dechová cvičení provází lidstvo od nepaměti. Dýchání má mnoho obrazů a poloh, je doslova vyznamenáno mnoha frázemi a příslovími. Lidé většinou vnímají dýchání jako samozřejmost a o automatických věcech rádi říkají: „Je to pro mě stejně přirozené jako dýchat.“ Neplatí to ovšem pro všechny. Jsou mezi námi lidé, kteří o svém dýchání musí velmi intenzivně přemýšlet, protože se denně učí každý aspekt dýchání kontrolovat...

~ více v tištěném časopise ~


TRÉNINK DÝCHACÍCH SVALŮ JAKO SOUČÁST KOMPLEXNÍ LÉČBY PORUCH DÝCHÁNÍ

Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D.

Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci, RRR Centrum léčby bolesti, členka České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP,,Harmonising Education in Respiratory Medicine for European Specialists, European Respiratory Society
katerina.neumannova@upol.cz

 

 

 

 

 

 

"Dýchací svaly plní nejen funkci dechovou, ale podílí se na stabilizaci trupu, pohybech trupu i horních končetin. Z tohoto pohledu plní několik funkcí a porucha jedné funkce může ovlivnit i funkce ostatní a vyústit v různé obtíže. Dysfunkce dýchacích svalů se může podílet na vzniku nebo zvýraznění dechových obtíží, může mít také vliv na přítomnost bolestí v oblasti hrudníku a bederní páteře a může se podílet na zhoršené stabilizaci trupu. Proto je důležité dýchací svaly vyšetřovat nejen u poruch dýchání, ale také u pohybových dysfunkcí a bolestí v oblasti trupu."...

~ více v tištěném časopise ~


DÝCHÁNÍ A AUTONOMNÍ NERVOVÝ SYSTÉM – SOUVISLOSTI PRO FYZIOTERAPEUTY A FYZIOTERAPII

prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.

Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci, RRR Centrum léčby bolesti Olomouc

 

 

 

 

 

"Proč psát o dýchání a autonomním nervovém systému (ANS) a o jejich vzájemných souvislostech? Odpověď je snadná, patří neoddělitelně k sobě. Dýchání je jedním ze základních projevů života organismu. Autonomní nervový systém (ANS) je nejméně známou a jen obtížně ovladatelnou součástí nervového systému, která má však nezastupitelnou úlohu v homeostáze a metabolismu. Ani v běžném lidském životě, ani ve zdravotnické praxi si často neuvědomujeme jejich propojenost,.."...

~ více v tištěném časopise ~

  


RESPIRAČNÍ FYZIOTERAPIE V INTENZIVNÍ PÉČI UP-TO-DATE

1Mgr. et Mgr. Petra Bastlová, Ph.D.

1Mgr. Anna Zelená, 2MUDr. Mgr. Marcela Míková, Ph.D., 3doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D.

1Oddělení rehabilitace, Fakultní nemocnice Olomouc; Ústav fyzioterapie, Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci, 2Rehabilitační oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.; Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 3Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín; Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

 

 

 

 

"Fyzioterapie je nedílnou součástí péče o pacienty s ohrožením vitálních funkcí. Její včasné zahájení směřuje k prevenci a léčbě poškození myoskeletálního aparátu způsobeného dlouhodobou imobilizací, tím i k dosažení maximální funkční zdatnosti kriticky nemocných pacientů. Intenzivní péče je nákladná, proto je pochopitelná snaha léčit nebo předcházet komplikacím způsobených dlouhodobou imobilizací."...

~ více v tištěném časopise ~


POSTURÁLNĚ – RESPIRAČNÍ FUNKCE TRUPU U PACIENTŮ PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ – KLINICKÉ POZNATKY

1,2Mgr. Kateřina Macháčková, Ph.D.

3Mgr. Kateřina Neumannová, 4Ph.D., Bc. Hana Kafková

1Rehabilitační ústav Hrabyně, Rehabilitace, 2Centrum pro poruchy sluchu a rovnováhy – Fyzioterapie, Vertigo Assistance, 3Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci, 4Krajská nemocnice Liberec, Rehabilitace

 

 

 

 

 

 

Pacienti po prodělané cévní mozkové příhodě (CMP) mívají často porušené posturálně-lokomoční funkce. V oblasti trupu mohou být poruchy posturálně-lokomoční motoriky spojeny s poruchou kvalitního fungování vnitřních orgánů včetně narušené respirační funkce, které jsou nezbytné z hlediska logistiky pohybu. Porušená posturální kontrola a zhoršená balance jsou navíc propojeny se zvýšeným rizikem pádů a sníženou mobilitou. Následkem může být disabilita a zhoršené provádění běžných denních, pracovních i volnočasových aktivit (ADL) a tím i snížení participace (Cabanas-Valdés et al., 2016). Poruchy motorické kontroly jsou v odborné literatuře teoreticky hojně popsány. Toto sdělení má za cíl poukázat zejména na terapeutické možnosti, které vycházejí z klinické praxe a zkušeností autorek....

~ více v tištěném časopise ~


VZTAH MEZI POSTUROU A DÝCHÁNÍM

PhDr. Jiří Čumpelík, Ph.D. - fyzioterapeut, tanečník, pedagog a jogín FTVS Univerzita Karlova v Praze. Yoga Studio Prague.

 

 

 

 

 

 

 

"Z vývojového hlediska je lidskému druhu vlastní vzpřímené držení těla. Je to vrozený program, který je uložen v centrální nervové soustavě (CNS) a řídí nejenom vývoj procesu vzpřímení a pohybu vpřed, ale také stabilitu těla, a to jak lokální, tak i celkovou, po celý náš život. Vytváří ideální nastavení opory pro pohyb a chrání pohybový systém před přetížením."...

~ více v tištěném časopise ~


LIDSKÉ VĚDOMÍ A NEVĚDOMÍ VE VZTAHU K DÝCHÁNÍ

ROZHOVOR S PROFESOREM MUDR. STANISLAVEM GROFEM

 

 

 

 

Výjimečný psychiatr působící v Americe s více než 50letou zkušeností ve výzkumu léčebného, transformačního a heuristického potenciálu změněných stavů vědomí. Je jedním ze zakladatelů a hlavních teoretiků transpersonální psychologie. MUDr. Stanislav Grof je rovněž zakladatelem Mezinárodní transpersonální asociace (ITA) a po mnoho let působil jako její prezident. S manželkou Christinou vyvinul metodu holotropního dýchání, vysoce účinnou psychoterapeutickou a sebepoznávací metodu. Stále přednáší a vyučuje odborné výcvikové programy holotropního dýchání a transpersonální psychologie a je profesorem psychologie na Kalifornském institutu integrálních studií (KII) v San Franciscu na katedře filozofie, kosmologie a vědomí.
www.stanislavgrof.cz / www.holos.cz

~ více v tištěném časopise ~


DECH A JÓGA

Lenka Oravcová - vystudovala jógovou terapii u České akademie jógy a FTVS UK. Instruktorka skupinových a individuálních lekcí jógy, zdravotního cvičení a pilates.Pořádá kurzy a semináře o principech zdravého pohybu.
lenka.joga@gmail.com

 

 

 

 

"CO JE TO JÓGA? Mám-li být schopná sdělit na toto téma něco smysluplného fyzioterapeutické veřejnosti a nereplikovat pouze běžné fráze a výčet dechových technik, musím nastínit celkový rámec a širší souvislosti; především však začít vymezením termínu „jóga". Jógových škol je mnoho a ještě více je technik a způsobů práce s dechem. Část z nich je poměrně nových, vzniklých na základě požadavků současnosti a část je pro běžného pravidelně nepraktikujícího člověka nedostupná až nebezpečná; oboje ostatně platí o všech jógových technikách, ne jen o dechu."...

~ více v tištěném časopise ~

5
3x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole:
5
MS Avatar autora | 31.3.2023
spokojen
5
ZC Avatar autora | 9.8.2021
Ano. Spokojenost.
5
JV Avatar autora | 4.11.2019
Ano, velice.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.